Một số ý kiến, kiến của DN đề nghị cấp, ngành chức năng giải quyết