UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác QLNN về An toàn VSTP