Nguyễn Văn Minh

 

Văn phòng Hiệp hội Chuyên trách Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội DN tỉnh 0913250095 minhtq1955@gmail.com