Về kết quả chăn nuôi bò cái giống sinh sản do Hiệp hội DN tỉnh hỗ trợ