HTX Việt Nhật- AMS

 

Hoàng Thị Phúc 20/11/1983 Nữ CTHĐQT kiêm GĐ HTX Việt Nhật- AMS Sản xuất nông nghiệp Tổ dân phố Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, Sơn Dương 0943970983