Nguyễn Văn Tiến

24/3/1961 Nam DNTN Đức Tiến Tuyên Quang Khoáng Sản Thôn Thác nóng, Sơn Nam, SD 0988730801 dntnductien@gmail.com