Sở Nông nghiệp &PTNT trả lời kiến nghị của Hiệp hội DN tỉnh