Cty CP Cơ khí- Thương mại Đức Hùng

 

Nguyễn Đức Hùng 27/6/1971 Nam Cty CP Cơ khí- TM Đức Hùng SXKD-DV Trung Việt 2, xã An Tường, TPTQ, tỉnh Tuyên Quang 0913250253