Nguyễn Phương Nam, Ủy viên BTV, thường trực Hiệp hội DN tỉnh

 

14/10/1970. Nam. Phó Giám đốc Trung tâm TVPL&HTDN; Chủ tịch HĐQTCtyCP Lâm sản & KS Tuyên Quang; SXKD-DV        TPTQ- Sơn Dương 0961336999