Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên BCH, Tổng Giám đốc Cty Mía đường Sơn Dương

Sinh ngày:  15/9/1978; Số Điện thoại: 0983 708 919; Địa chỉ email: hongminhsonsuco@gmail.com