Trần Văn Kết, Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội DN huyện Chiêm Hóa

25/6/1965 Nam Cty TNHH Sông Gâm Xây dựng & DV Du lịch Tổ luộc 1, Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá 0912387468 ctsonggamchtq@gmail.com