Nguyễn Thanh Tùng

29/2/1984 Nam Công ty TNHH Nông nghiệp Thành Tuyên SXKD-DV Hưng Kiều 2, xã An Tường,
TP Tuyên Quang
0975233799