Sở Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp