Mời tham dự Lớp tập huấn ứng dụng bản đồ CLBSC và Bộ chỉ số KPT

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu văn bản trên và đăng ký tham dự. Danh sách gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp, báo cáo trước ngày 25/12/2018. Xin cảm ơn!