UBND tỉnh có ý kiến về đề xuất của Sở Tài nguyên & Môi trường

Ngày 23/11/2018, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thanh đã ký ban hành văn bản số 3653/UBND-TNMT, V/v đề xuất của Sở TM & MT. Toàn văn như sau: