Danh mục chính sách tín dụng hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh năm 2018

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên Hiệp hội phổ biến, quán triệt văn bản trên. Quá trình DN có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển SXKD, gặp phải khó khăn, vướng mắc gì, phản ánh bằng văn bản gửi Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c, giúp lãnh đạo hai bên có giải pháp xử lý, tháo gỡ.