Nguyễn Thanh Tùng

28/9/1982 Nam Công ty TNHH MTV Việt Hà Xây dựng Tổ phố mới 1- Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá 0988671104 vietha.tuyenquang@gmail.com