Kết luận của lãnh đạo Sở GTVT tại Hội nghị trao đổi, đối thoại về CCTTHC

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên phổ biến rộng rãi văn bản trên và nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 89/TB-SGTVT, ngày 30-7-2018 của Sở GTVT V/v cắt giảm thời gian các TTHC… Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh tổng hợp, báo cáo theo quy định.