Huyện Lâm Bình thành lập tổ hướng dẫn, hỗ trợ DN, HTX