Mời tham dự Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 9

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên Hiệp hội thông báo rộng rãi văn bản trên và đăng ký tham dự theo nhu cầu. Gửi Hồ sơ tham dự theo địa chỉ và thời gian hướng dẫn; đồng thời gửi danh sách đăng ký tham dự về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh tổng hợp theo quy định.