Mời họp trao đổi, đối thoại với ngành GTVT năm 2018

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN vận tải thủy, bộ; DN XDCB liên quan đến kết cấu hạ tầng GTVT thông báo rộng rãi văn bản trên. Đồng thời chuẩn bị nội dung ý kiến cần trao đổi, đối thoại tại hội nghị này, gửi về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định trước ngày 27/7/2018.