Kiến nghị một số vấn đề về đơn giá thuê đất

Ngày 07-03-2018, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, ông Hoàng Quang Trung, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội DN tỉnh đã ký văn bản số 31/HH-VP, Kính gửi UBND tỉnh và các Sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường và một số đơn vị, tổ chức liên quan, V/v Kiến nghị một số vấn đề về đơn giá thuê đất. Cụ thể như sau: