Phạm Thanh Phong

29/3/1970 Nam Công ty cổ phần cơ khí xây lắp Quyết Thắng