Ngô Đức Tú, Ủy viên BCH


 

Ngô Đức Tú

 

15/9/1974

 

Giám đốc

 

Công ty Chè Sông Lô

 

 

0912209918

 

ngotu_tea@yahoo.com