Công ty CP Giấy Tuyên Quang

 

Phan Trọng Đại 16/2/1976 Nam Công ty CP Giấy Tuyên Quang Sản xuất giấy

P.Nông Tiến – TP.Tuyên Quang; 0984244488