“Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh”

(Toàn văn bài phát biểu tham luận của ông Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội DNNVV tỉnh tại “Diễn đàn các Hiệp hội doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ X” tổ chức ngày 12-10-2017 ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu tham dự “Diễn đàn các Hiệp hội doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ X”, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang hiện có 319 hội viên, sinh hoạt ở 7 Hội cơ sở cấp huyện. Cơ cấu tổ chức gồm: Cấp tỉnh có Hiệp hội Doanh nghiệp NVV tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Cấp huyện là các Hội doanh nghiệp cơ sở huyện/thành phố. Dưới cấp Hội cơ sở là các chi hội (khu vực, ngành nghề) và các nhóm doanh nghiệp hội viên.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang, sự nỗ lực cố gắng từ các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiều giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, các ý kiến, kiến nghị cho cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương trong hoạt động SXKD. Trong đó, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh  chỉ đạo sâu sát, nên đã đạt được nhiều chuyển biến mới, tích cực, góp phần tạo môi trường kinh doanh, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục đẩy mạnh cái cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong SXKD. Từ thực tế hoạt động, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang xin chia sẻ, tham gia đóng góp một số kinh nghiệm và đề nghị một số  nội dung cần làm tốt như sau:

1. Quản lý nhà nước cần phải sáng suốt không đặt ra các rào cản, điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế địa phương, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố tập trung thực hiện nghiêm các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, gắn với thực hiện kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/5/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020; và chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; tuyệt đối không đặt ra các rào cản,  điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

2. Chính quyền trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan đơn vị phải xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện.

Phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp.

Cần làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền để cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp và mọi người dân đều nhận thức rõ : doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của chính quyền, đối tượng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành thực sự của chính quyền.

Thực hiện công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ. kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; thủ trưởng cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý; loại bỏ các thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp trong lĩnh vực đang có nhiều bức xúc đối với doanh nghiệp (như lĩnh vực đất đai; các giấy phép con….)

 3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung rà soát hoàn thiện các quy trình, loại bỏ các thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực của từng sở, ban, ngành phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy định của các Luật: Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp; Luật xây dựng; Luật đầu tư công; Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành. Công khai các quy định về điều kiện kinh doanh và kinh doanh có điều kiện đã được Chính phủ ban hành trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh.

4. Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp để các doanh nghiệp nếu có khó khăn vướng mắc thì phản ảnh kịp thời để được giải đáp.

Cơ quan thông tin và truyền thông tỉnh cần tăng cường hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước đưa bộ thủ tục hành chính vào thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng.

5. Bên cạnh những giải pháp nói trên, để đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua tỉnh Tuyên Quang đã trú trọng thực hiện một số nội dung như: chương trình “Cà phê doanh nhân”; Xây dựng bộ chỉ số và tiến hành khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện/thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh (DCI).

Chương trình “Cà phê doanh nhân” đã tạo ra cơ hội giúp lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp ngồi lại với nhau trong một không gian gần gũi để có được tiếng nói chung, giải quyết được những bài toán vướng mắc, tồn tại bấy lâu. Doanh nghiệp được bày tỏ và lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành lắng nghe những kiến nghị của doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, cùng nhau đưa ra những sáng kiến, giải pháp cụ thể và phù hợp để thực hiện các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện/thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh (DCI) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của cấp huyện/thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh. Khảo sát DCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể đang đầu tư, SXKD trên địa bàn tỉnh . Từ đó đánh giá năng lực của chính quyền huyện/thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh trên các khía cạnh điều hành kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở SXKD tại địa phương.

Ngoài ra, để kịp thời giải đáp những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp; giúp lãnh đạo địa phương tỉnh/huyện đồng hành tốt hơn cùng doanh nghiệp, có thể thông qua hệ thống tổ chức Hiệp hội, như: mời lãnh đạo tỉnh/huyện làm chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp cơ sở cấp huyện/thành phố. Và định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh/huyện với doanh nghiệp (03 tháng, 06 tháng, 01 năm).

  1. Về vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tác động đến cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh như sau:

Là đầu mối tiếp nhận các ý kiến vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, ra văn bản đề xuất kiến nghị giải quyết các vướng mắc khó khăn với các sở, ban, ngành, huyện/thành phố, đồng thời báo cáo UBND tỉnh; trực tiếp cùng các doanh nghiệp đến các sở, ban, ngành để làm việc giải quyết các vướng mắc khó khăn.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành họp để giải quyết các vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Trường hợp khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền báo cáo trực tiếp đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài việc tỉnh đã tổ chức đối thoại hàng năm. Hiệp hội chủ động tổ chức đối thoại  với các sở, ban, ngành , huyện/thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.

Chỉ có 03 việc Hiệp hội không giải quyết được cho các doanh nghiệp là: Trực tiếp cho vay tiền cho doanh nghiệp hội viên; Xin hộ công trình cho doanh nghiệp hội viên; Xin hộ dự án khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp hội viên

Trên đây là ý kiến tham luận của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị “Diễn đàn các Hiệp hội doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ X”, thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!