NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN SƠN DƯƠNG VỀ VIỆC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHĂN NUÔI LỢN