Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 1038/ BTNMT-TNN Về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp Quý IV năm 2016:

Về việc đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền về hồ sơ thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nội dung trên cho các doanh nghiệp