Cty CP Sách và Thiết bị trường học Tuyên Quang

 

Địa chỉ: Số 74, đường 17/8, phường Minh Xuân, Tuyên Quang

Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Hữu Tuấn;

Sinh ngày:  25/9/1994

SĐT: 0963. 045. 609;

Địa chỉ email: tuan.sachtq@gmail.com;

Hoạt động kinh doanh chính : Kinh doanh sách và thiết bị trường học