UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA

Công văn số 1485/UBND – KT V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh