Doanh Nghiệp T­ư nhân Hư­ng Hà

Địa chỉ: Số 273 – Tổ 3 – Phường Ỷ La – TP Tuyên Quang – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hà ;

Sinh ngày:  01/02/1969

SĐT: 0913.072.519

Địa chỉ email: hunghacompany@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Sản xuất cơ khí