Kế hoạch số 01-KH/BCĐCCTP-HĐPH về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 26/11/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến DGPL tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐCCTP-HĐPH về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, giai đoạn 2015 – 2020