Công ty CP Hoàng Thịnh

Địa chỉ: Tổ 6 – TT Na hang – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực : 0273.864.179

Giám đốc: Ông   Hoàng Ngọc Cản

Sinh ngày:  04/05/1961

SĐT: 0912.528.008

Địa chỉ email: hoangthinhnh@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Xây dựng công trình đường bộ