Công ty TNHH Anh Tuấn

Địa chỉ: TT Tân Yên – Hàm Yên – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Anh Tuan

Giám đốc: Ông  Giang Văn Bích

Sinh ngày:  20/02/1958

SĐT: 0982.843.864

Địa chỉ email: congtyanhtuan@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính :